Aksidentet dhe keqpërdorimet mjekësore

A je viktime e ndonje aksidenti rrugor? E ndonje fatkeqesie? E ndonje rasti te keqtrajtimit shendetsor?

Jemi te specializuar ne fushen e aksidenteve:

incidenteve, fatkeqesive, gabimeve mjeksore te keqtrajtimit shendetsor.

Te asistojme kudo.Vleresimi falas,mund te parapaguajme shpenzimet mjeksore dhe te ktheni pagesat me keste.

Vleresimi falas.
 
Grupi mjeksor bashkepunon me prefesionistet me te afirmuar te vendit,per te afruar mbeshtetje te plote viktimave te incidenteve rrugore, fatkeqesive, gabimeve mjeksore dhe keqtrajtimit shendetsor.Japim asistence te plote per te gjitha ceshtjet e siperpermendura.
 
Na kontaktoni:
info@gruppomedica.it
tel. 041 964 3829

INFORMACION SIPAS NENIT 13 TË RREGULLOREVE TË BE-së NR. 679/2016

Në bazë të artit. 13 i Rregullores së BE-së nr. 679/2016, në lidhje me mbrojtjen dhe përpunimin e të dhënave personale, ju informojmë për llojin e të dhënave të përpunuara nga kompania jonë, qëllimet për të cilat i përpunojmë dhe i ndajmë ato, për sa kohë i mbajmë dhe cilat janë të drejtat tuaja. ju mund t'i ushtroni ato: Kontrolluesi i të dhënave dhe zyrtari i mbrojtjes së të dhënave personale Kontrolluesi i të dhënave është kompania MM Srl në. E-mail adresa ku duhet shkruar për ushtrimin e të drejtave të të interesuarit është info@gruppomedica.it. Për momentin nuk është marrë në konsideratë emërimi i një zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale (DPO). Të dhënat personale të përpunuara Ne mbledhim dhe përpunojmë kategori të ndryshme të të dhënave personale, duke përfshirë: - identifikimin dhe të dhënat personale - informacionin e kontaktit - situatën e familjes dhe punësimit - të dhënat tatimore - informacionin bankar - të dhënat shëndetësore Qëllimet e përpunimit të të dhënave dhe baza ligjore për përpunimin. të dhënat tuaja synojnë ekzekutimin korrekt dhe të plotë të detyrës së asistencës dhe konsulencës që i është besuar ose për të kryer vlerësime dhe/ose vlerësime përpara caktimit me kërkesë të shprehur të palës së interesuar. Të dhënat tuaja do të përpunohen gjithashtu për të përmbushur detyrimet e përcaktuara me ligj, për shembull në tatimin, kontabilitetin dhe për regjistrimin dhe arkivimin e të dhënave të mbledhura (për shembull me kontakte telefonike, email, plotësimin e formularëve në platformën e internetit të kompanisë , etj). Të dhënat tuaja do të përpunohen si përmes arkivave letre ashtu edhe atyre elektronike dhe do të përdoren ekskluzivisht për të përmbushur qëllimet e përshkruara më sipër. Komunikimi i të dhënave Të dhënat tuaja personale, që i nënshtrohen përpunimit për qëllimet e treguara më sipër, mund t'u komunikohen palëve të treta që ofrojnë shërbime funksionale për qëllimet e treguara më sipër, në kontekstin ekskluziv të detyrës që i është besuar, bankave dhe institucioneve të sigurimit, profesionistëve dhe të tretëve - shoqëritë partiake dhe autoritetet gjyqësore e administrative që ofrojnë shërbime funksionale për qëllimet e sipërpërmendura, subjekteve që përpunojnë të dhëna në ekzekutim të detyrimeve të veçanta ligjore dhe autoriteteve gjyqësore dhe/ose administrative për përmbushjen e detyrimeve ligjore. Pasojat e mos komunikimit të të dhënave personale Në lidhje me të dhënat personale në lidhje me ekzekutimin e kontratës, pjesë e së cilës ju jeni ose që lidhen me përmbushjen e një detyrimi rregullator, moskomunikimi i të dhënave personale pengon përfundimin e vetë marrëdhënies kontraktuale. Profilizimi dhe shpërndarja e të dhënave Të dhënat tuaja personale nuk i nënshtrohen shpërndarjes ose ndonjë procesi vendimmarrjeje plotësisht të automatizuar, duke përfshirë aktivitetet e profilizimit dhe marketingut. Të dhënat tuaja nuk do të transferohen jashtë Zonës Ekonomike Evropiane. Ruajtja e të dhënave personale Nëse ligji nuk imponon nevoja specifike ruajtjeje, ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës dhe, më pas, për kohën në të cilën Kompania është subjekt i detyrimeve të ruajtjes për qëllime tatimore ose për qëllime të tjera, të parashikuara për me ligj ose rregullore. Të drejtat e palës së interesuar Në përputhje me rregulloret aktuale, në lidhje me përpunimin e të dhënave personale që ne kryejmë, ju keni këto të drejta: - akses në informacionin në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe në informacione në lidhje me to - korrigjimin e të dhënave të pasakta, i pa përditësuar ose i paplotë - fshirja e të dhënave tuaja personale, nëse ekzistojnë arsyet e parashikuara me ligj - kufizimi i përpunimit të të dhënave tuaja personale, nëse ekzistojnë arsyet e parashikuara me ligj - kundërshtimi i përpunimit të të dhënave tuaja personale për arsye që lidhen me situata juaj e veçantë - transportueshmëria e të dhënave: aty ku është e mundur ligjërisht, është e mundur të merrni ose të merrni një transmetim të drejtpërdrejtë te një mbajtës tjetër i të dhënave personale që ju jepni dhe atyre të krijuara gjatë marrëdhënies sonë. - tërheqja e pëlqimit të dhënë për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë - t'i propozojë një ankesë një autoriteti mbikëqyrës (Autoriteti për mbrojtjen e të dhënave personale) FORMULA E MARREVE TË Pëlqimit PËR TRAJTIMIN E TË DHËNAVE TË NDJESHME Të nënshkruarit, kanë marrë informacionin e dhënë nga kontrolluesi i të dhënave në përputhje me nenin. 13 Rregullorja Evropiane 679/2016 dhe ato të përshkruara më sipër, dhe të vetëdijshëm, në veçanti, se trajtimi do të ketë të bëjë me të dhëna "sensitive" si të dhëna gjenetike, të dhëna biometrike, të dhëna të përshtatshme për zbulimin e gjendjes së shëndetit dhe jetës seksuale: HUAJNI Pëlqimin tuaj ( I DETYRUAR PËR DËRGIMIN E FORMULARIT): për përpunimin e të dhënave të nevojshme për kryerjen e operacioneve të treguara në informacion; për komunikimin, për qëllimet e caktimit të besuar, të të dhënave subjekteve të treguara.

Sei vittima di un incidente stradale? Di un infortunio? Di un caso di malasanità? Clicca qui

Siamo specializzati in ambito infortunistico: risarcimento danni e gestione errori medici e malasanità.

MM srl P.IVA 04258380270 | Privacy Policy Cookie Policy

Spinea

Mestre

Dolo

Padova

Treviso